جمعه, ۲ مهر, ۱۴۰۰

درختکاری در روز جهانی صلح ملل متحد

دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی همگام با دانش آموزان سراسر جهان در  روز جهانی صلح ملل متحد درختانی برای اشاعه صلح کاشتند. این برنامه بین المللی توسط بنیاد بین المللی آموزش های...

چهارمین گردهمایی مدیران و رابطین مدارس محیط زیستی

چهارمین گردهمایی مدیران و رابطین مدارس محیط زیستی روز دوشنبه 29 مهرماه 1392 در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد. سرکار خانم دکتر مبرقعی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، عضو...