جمعه, ۲ مهر, ۱۴۰۰

درختکاری در اردوگاه

درختکاری در اردوگاه مجتمع که مشرف به مجتمع است ضمن جلوگیری از فرسایش خاک ،به حفظ محیط زیست کمک می کند.                                  

چهارمین گردهمایی مدیران و رابطین مدارس محیط زیستی

چهارمین گردهمایی مدیران و رابطین مدارس محیط زیستی روز دوشنبه 29 مهرماه 1392 در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد. سرکار خانم دکتر مبرقعی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، عضو...