دوشنبه, ۲۷ دی, ۱۴۰۰

جشن عبادت دانش آموزان پایه سوم

دبستان مهدوی رسیدن به سن نور وروشنایی دانش آموزان سوم خود را در فضایی آکنده از عطر دل انگیز عبادت جشن گرفت.