دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹

استقبال از بهار در خانه کودک

کودکان از مسئولان و مدیران مقاطع جهت شرکت در جشن نوروز دعوت بعمل آوردند .

جشن نیکو کاری در پیش دبستان

کودکان با حضورشان در جشن نیکو کاری دل هایشان را به سوی مدینه ی مهربانی به پرواز در آوردند .

شکوفه ها در جشن نماز

همراهی جمعی از مادران برای اقامه ی نماز شکر در خانه ی کودک

مهربانی قاموس من است

فعالیت خانه ی کودک جهت برگزاری جشن نیکوکاری