انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی شهید مهدوی

انجمن اولیا و مربیان

با اهداء سلام خدمت اولیا گرامی مجتمع آموزشی شهید مهدوی

ضمن سپاس از مشارکت شما بزرگواران در انتخابات انجمن اولیا و مربیان مجتمع و معرفی منتخبین
خود به عنوان نمایندگان شما عزیزان، اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 1403-1402 به
شرح جدول ذیل خدمت شما معرفی می گردد. جلسات انجمن با حضور اعضای اصلی به صورت
ماهانه برگزار می گردد. نحوه ارتباط چه از طریق سایت مجموعه و یا به صورت حضور در جلسات
مقطعی و عمومی به اطلاع شما بزرگوران خواهد رسید.

با تشکر مجتمع آموزشی شهید مهدوی

انجمن اولیا و مربیان

با اهداء سلام خدمت اولیا گرامی مجتمع آموزشی شهید مهدوی

ضمن سپاس از مشارکت شما بزرگواران در انتخابات انجمن اولیا و مربیان مجتمع و معرفی منتخبین
خود به عنوان نمایندگان شما عزیزان، اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 1403-1402 به
شرح جدول ذیل خدمت شما معرفی می گردد. جلسات انجمن با حضور اعضای اصلی به صورت
ماهانه برگزار می گردد. نحوه ارتباط چه از طریق سایت مجموعه و یا به صورت حضور در جلسات
مقطعی و عمومی به اطلاع شما بزرگوران خواهد رسید.

با تشکر مجتمع آموزشی شهید مهدوی