•  تقویت مهارتهای گفتاری و زبانی چه این بازیها به تنهایی انجام شوند و چه در جمع ،این هدف محقق میشود
 •  وقتی فعالیت به صورت انفرادی انجام می شود منجر به داستان سرایی ذهنی و شخصیت سازی می گردد و کودک
  تشویق می شود تا درباره ی آن توضیح دهد.
 •  وقتی فعالیت به صورت جمعی انجام می شود کودک با سایر همبازیهایشان گفتگو می کند طرح هایشان را ارائه
  می کنند وبه واسطه ی این تعامل به حل مسئله می رسند.
 •  تقویت ادبیات گفتاری و نوشتاری با خواندن و طرح یک داستان نیمه تمام و تکمیل و تشریح آن توسط کودک
  مطابق با تخیل و خالقیت فردی و جمعی
 •  ایجاد کارگروهی و تقویت مهارت های اجتماعی و مشورتی
 •  ابزاری جهت آموختن مفاهیم پایه و درسی
 •  توانایی حل مسئله به واسطه ی شرح داستان و ساخت پلیت از واقعه و دستیابی به نوعی از مهارت های ضروری
  زندگی
 •  ایده گرفتن از دوستان و فرو نرفتن در یک نقش تکراری و دست زدن به ابتکار عمل
 •  افزایش اعتماد به نفس و تمرکز و تقویت رفتارهای مثبت در جمع همساالن
 •  تقویت الگوی خیالی و هوش فضایی با اجرای نقشه و سازه ی ذهنی به صورت عملی
 •  رشد قوه ی ابتکار و ایده که در کودکی در بستر لگو تقویت و در بزرگسالی منجر به کارآفرینی و خلق می شود
 •  فراگیری این نکته که لزوما نباید همه چیز را آماده دراختیار داشت و می توان با داشته ها خواسته ی خود را
  ساخت
 •  رشد جسمی و تقویت عضالت به واسطه ی وصل کردن و جداکردن قطعات به یکدیگر و افزایش قدرت و کنترل و
  بهبود دست خط کودکان
 • مدریت شکست و پشتکار
  خراب شدن جزو جداییناپذیری است که امکان ندارد هنگام بازی کردن با لگو با آن مواجه نشوید. سازههایی که کودک میسازد بارها و بارها به خاطر یک اشتباه یا یک فشار نامناسب خراب میشوند. گاهی قرار دادن یک لگوی نادرست در جایی که نباید، کل الگوی سازه را به هم میریزد. این در صورتی است که او تصور میکند همین االن سازهاش را به پایان میرساند یک لحظه به خودش میآید و میبیند خراب شده است یا مجبور است آن را خراب کند. این شکست واقعی در دنیای کودکانه اوست. نباید ناامید شود. باید دوباره دست به کار شود و شکست خود را مدریت کند. پشتکار داشته باشد و از نو بسازد. اودر حال تمرین این مهارت است تا در دنیای بزرگسالی هم از آن استفاده کند افزایش اعتماد به نفس چه کودکان از روی یک الگو توسط لگوها چیزی را بسازند و چه از روی یک ایده شفاهی ، کاری را شروع کردهاند و به پایان رساندهاند. این به پایان رساندن کار در آنها حس خوبی ایجاد خواهد کرد. این حس که از دستشان کاری برمیآید، میتوانند به خودشان اعتماد کنند، میتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند و در نهایت به خودشان اعتماد کنند.
 • کاهش اضطراب و استرس
  شاید باورتان نشود ولی بازی با لگو یک روش درمانی برای کنترل تنش و استرس و اضطراب کودکان است. بازی با
  لگوها به ذهن نظم میدهد و میتواند خاطرات یک روز پر از تنش را از ذهنش بیرون کند افزایش صبر و تحمل
  ساختن میتواند زمان ببرد و صبر و تحمل کودکان را مورد آزمایش قرار دهد؛ مخصوصا اینکه نیاز به قطعهای باشد که در میان انبوهی از قطعات ریز و درشت و رنگی رنگی پنهان شده است. در دنیایی که بچهها هر چیزی را که بخواهند در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیارشان قرار میگیرد و به دنبال رضایت فوریاند بازی با اسباب بازی لگو یک تمرین فوق العاده برای افزایش صبر و شکیبایی در آنها می باشد لذا یکی از مهمترین فواید بازی با لگو در کودکان محسوب میشود افزایش تمرکز همه ی کارهایی که در فرایند ساخت با قطعات لگو وجود دارد نیاز به تمرکز دارند. هدف فردی یا جمعیای که در ساخت لگوها دنبال میکنند، قرار دادن آنها روی هم و بوجود آوردن یک سازهی مطلوب چیزهایی نیستند که بدون تمرکز به دست بیایند. به همین خاطر به کودکانی که اختالل تمرکز و توجه دارند پیشنهاد میشود لگو بازی کنند.
 •  تقویت مهارتهای گفتاری و زبانی چه این بازیها به تنهایی انجام شوند و چه در جمع ،این هدف محقق میشود
 •  وقتی فعالیت به صورت انفرادی انجام می شود منجر به داستان سرایی ذهنی و شخصیت سازی می گردد و کودک
  تشویق می شود تا درباره ی آن توضیح دهد.
 •  وقتی فعالیت به صورت جمعی انجام می شود کودک با سایر همبازیهایشان گفتگو می کند طرح هایشان را ارائه
  می کنند وبه واسطه ی این تعامل به حل مسئله می رسند.
 •  تقویت ادبیات گفتاری و نوشتاری با خواندن و طرح یک داستان نیمه تمام و تکمیل و تشریح آن توسط کودک
  مطابق با تخیل و خالقیت فردی و جمعی
 •  ایجاد کارگروهی و تقویت مهارت های اجتماعی و مشورتی
 •  ابزاری جهت آموختن مفاهیم پایه و درسی
 •  توانایی حل مسئله به واسطه ی شرح داستان و ساخت پلیت از واقعه و دستیابی به نوعی از مهارت های ضروری
  زندگی
 •  ایده گرفتن از دوستان و فرو نرفتن در یک نقش تکراری و دست زدن به ابتکار عمل
 •  افزایش اعتماد به نفس و تمرکز و تقویت رفتارهای مثبت در جمع همساالن
 •  تقویت الگوی خیالی و هوش فضایی با اجرای نقشه و سازه ی ذهنی به صورت عملی
 •  رشد قوه ی ابتکار و ایده که در کودکی در بستر لگو تقویت و در بزرگسالی منجر به کارآفرینی و خلق می شود
 •  فراگیری این نکته که لزوما نباید همه چیز را آماده دراختیار داشت و می توان با داشته ها خواسته ی خود را
  ساخت
 •  رشد جسمی و تقویت عضالت به واسطه ی وصل کردن و جداکردن قطعات به یکدیگر و افزایش قدرت و کنترل و
  بهبود دست خط کودکان
 • مدریت شکست و پشتکار
  خراب شدن جزو جداییناپذیری است که امکان ندارد هنگام بازی کردن با لگو با آن مواجه نشوید. سازههایی که کودک میسازد بارها و بارها به خاطر یک اشتباه یا یک فشار نامناسب خراب میشوند. گاهی قرار دادن یک لگوی نادرست در جایی که نباید، کل الگوی سازه را به هم میریزد. این در صورتی است که او تصور میکند همین االن سازهاش را به پایان میرساند یک لحظه به خودش میآید و میبیند خراب شده است یا مجبور است آن را خراب کند. این شکست واقعی در دنیای کودکانه اوست. نباید ناامید شود. باید دوباره دست به کار شود و شکست خود را مدریت کند. پشتکار داشته باشد و از نو بسازد. اودر حال تمرین این مهارت است تا در دنیای بزرگسالی هم از آن استفاده کند افزایش اعتماد به نفس چه کودکان از روی یک الگو توسط لگوها چیزی را بسازند و چه از روی یک ایده شفاهی ، کاری را شروع کردهاند و به پایان رساندهاند. این به پایان رساندن کار در آنها حس خوبی ایجاد خواهد کرد. این حس که از دستشان کاری برمیآید، میتوانند به خودشان اعتماد کنند، میتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند و در نهایت به خودشان اعتماد کنند.
 • کاهش اضطراب و استرس
  شاید باورتان نشود ولی بازی با لگو یک روش درمانی برای کنترل تنش و استرس و اضطراب کودکان است. بازی با
  لگوها به ذهن نظم میدهد و میتواند خاطرات یک روز پر از تنش را از ذهنش بیرون کند افزایش صبر و تحمل
  ساختن میتواند زمان ببرد و صبر و تحمل کودکان را مورد آزمایش قرار دهد؛ مخصوصا اینکه نیاز به قطعهای باشد که در میان انبوهی از قطعات ریز و درشت و رنگی رنگی پنهان شده است. در دنیایی که بچهها هر چیزی را که بخواهند در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیارشان قرار میگیرد و به دنبال رضایت فوریاند بازی با اسباب بازی لگو یک تمرین فوق العاده برای افزایش صبر و شکیبایی در آنها می باشد لذا یکی از مهمترین فواید بازی با لگو در کودکان محسوب میشود افزایش تمرکز همه ی کارهایی که در فرایند ساخت با قطعات لگو وجود دارد نیاز به تمرکز دارند. هدف فردی یا جمعیای که در ساخت لگوها دنبال میکنند، قرار دادن آنها روی هم و بوجود آوردن یک سازهی مطلوب چیزهایی نیستند که بدون تمرکز به دست بیایند. به همین خاطر به کودکانی که اختالل تمرکز و توجه دارند پیشنهاد میشود لگو بازی کنند.