•  بهبود عملکرد ذهنی و مغزی کودکان داراست
 •  باز شدن ذهن نسبت به رویدادها و عکس العمل سریع در برخود با آنها
 •  بهبود عملکرد و هماهنگی بیشتر بین چشم ها و دست ها.
 •  افزایش تمرکز و سرعت در پردازش مغزی
 •  ورزش مناسب مغز است که تاثیراتی بر سالمت ذهنی و مغزی در دوران زندگی و سالخوردگی دارد
 •  از تاثیرات فیزیکی ان می توان به تقویت مهارت انگشتان دست و عضالت دست پرداخت که باعث بهبود دست خط هم می شود
 •  قدرت واکنش دهی حرکتی را افزایش می دهد.
 •  درک اهمیت زمان در حل روبیک حائز اهمیت است؛ تا بتوان بر طبق یک الگوریتم و با یک نظم درست و خاص حرکت داده و به نتیجه رسید و برای حل آن در سریع ترین زمان مجاز به انجام اشتباه نیستیم.
 •  باال رفتن قدردت پردازش ذهن و افزایش خالقیت با به کارگیری راه حل های متفاوت برای رسیدن به نتیجه در مدت زمان کوتاه
 •  افزایش قدرت هوش منطقی فضایی در کنار خالقیت
 •  پرورش هوش سیال و توانایی حل مسئله
 • پرورش حافظه کوتاه مدت از طریق افزایش ظرفیت حافظه و تقویت حافظه فعال
 •  پرورش اندیشه ورزی و بازیابی بلند مدت اطالعات
 •  تقویت قدرت تجسم سه بعدی
 •  درک انواع حرکتها و چرخشها در فضا و تقویت تجسم فضایی
 •  درک ترتیب انجام حرکات و نوع تغییراتی با ایجاد هر حرکت
 •  تقویت قدرت پیش بینی و تشخیص اینکه بدون انجام حرکت بعدی در مکعب هاچه اتفاقی خواهد افتاد
 •  
 •  بهبود عملکرد ذهنی و مغزی کودکان داراست
 •  باز شدن ذهن نسبت به رویدادها و عکس العمل سریع در برخود با آنها
 •  بهبود عملکرد و هماهنگی بیشتر بین چشم ها و دست ها.
 •  افزایش تمرکز و سرعت در پردازش مغزی
 •  ورزش مناسب مغز است که تاثیراتی بر سالمت ذهنی و مغزی در دوران زندگی و سالخوردگی دارد
 •  از تاثیرات فیزیکی ان می توان به تقویت مهارت انگشتان دست و عضالت دست پرداخت که باعث بهبود دست خط هم می شود
 •  قدرت واکنش دهی حرکتی را افزایش می دهد.
 •  درک اهمیت زمان در حل روبیک حائز اهمیت است؛ تا بتوان بر طبق یک الگوریتم و با یک نظم درست و خاص حرکت داده و به نتیجه رسید و برای حل آن در سریع ترین زمان مجاز به انجام اشتباه نیستیم.
 •  باال رفتن قدردت پردازش ذهن و افزایش خالقیت با به کارگیری راه حل های متفاوت برای رسیدن به نتیجه در مدت زمان کوتاه
 •  افزایش قدرت هوش منطقی فضایی در کنار خالقیت
 •  پرورش هوش سیال و توانایی حل مسئله
 • پرورش حافظه کوتاه مدت از طریق افزایش ظرفیت حافظه و تقویت حافظه فعال
 •  پرورش اندیشه ورزی و بازیابی بلند مدت اطالعات
 •  تقویت قدرت تجسم سه بعدی
 •  درک انواع حرکتها و چرخشها در فضا و تقویت تجسم فضایی
 •  درک ترتیب انجام حرکات و نوع تغییراتی با ایجاد هر حرکت
 •  تقویت قدرت پیش بینی و تشخیص اینکه بدون انجام حرکت بعدی در مکعب هاچه اتفاقی خواهد افتاد