• تقویت عملکرد و هر دو سوی مغز
 •  افزایش یادگیری تحصیلی و بهره ی هوشی
 •  بهبود مهارت حل مسئله و تمرکز
 •  دستیابی به انتخاب های خالقانه
 •  کسب مهارت برنامه ریزی و دور اندیشی
 •  بهینه سازی حافظه و تقویت خالقیت
 •  ارتقا مهارت تجسم فضای _هندسی در ذهن
 • تقویت عملکرد و هر دو سوی مغز
 •  افزایش یادگیری تحصیلی و بهره ی هوشی
 •  بهبود مهارت حل مسئله و تمرکز
 •  دستیابی به انتخاب های خالقانه
 •  کسب مهارت برنامه ریزی و دور اندیشی
 •  بهینه سازی حافظه و تقویت خالقیت
 •  ارتقا مهارت تجسم فضای _هندسی در ذهن