روز دانش آموز
13آبان

روز دانش آموز

برگزاری روز دانش آموز در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزاری روز دانش آموز در مجتمع آموزشی شهید مهدوی با حضور دانش آموزان، معلم ها و کادر آموزشی

آشنایی با آناتومی بدن انسان
11آبان

آشنایی با آناتومی بدن انسان

آشنایی با آناتومی بدن انسان دانش آموزان دبستان بین الملل مجتمع آموزشی مهدوی در اردوی علمی هیومن پارک

رصد ماه گرفتگی در مجتمع مهدوی
11آبان

رصد ماه گرفتگی در مجتمع مهدوی

رصد ماه گرفتگی در مجتمع مهدوی رصد ماه گرفتگی توسط دانش آموزان متوسطه در رصدخانه مجتمع آموزشی مهدوی