• ایجاد عالقه به موضوعات علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات(STEM)
 •  بسترجذاب عملی و “انجام” مفاهیم برای یادگیری تا تئوری خسته کننده به کودکان
 •  ساخت ربات حرفه ای و کار با هوش مصنوعی شامل پیش نیازکدنویسی و برنامه نویسی است پس می توان برای
  کودکان عالقه مند و مستعد به واسطه ی رباتیک هدایت گری کرد.
 •  بهبود کار تیمی در دانشآموزان و استفاده از دانش تئوری به صورت عملی .اغلب دانش اموزان برای یافتن بهترین
  راه حل در حین استفاده از مفاهیم ریاضی و علوم، طوفان فکری میکنند. این نه تنها به آنها می آموزد که مشکالت را
  حل کنند، بلکه به همکاری و در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف نیز می انجامد
 •  کودکان در مقایسه با سایر دروس، نتیجه یادگیری خود را مستقیمتر میبینند
 •  ساخت و ساز در رباتیک صرفا تخیل نیست، بلکه یک ساختار متحرک بالدرنگ است که کودک با تمام دانشی که به دست آورده ساخته است .
 •  تقویت قدرت کنجکاوی و ابزاری برای شعله ور ساختن کنجکاویست
 •  ایجاد فرصت برای بروز و تقویت قدرت خیال و خلق کردن
 •  افزایش تفکر خالق و رسیدن به ابتکار عمل و نواوری
 •  مهارتی الزم جهت ارتقا و پیشرفت شغلی در اینده
 •  مناسب برای برای کودکان با عالقه مندی ها و ضریب هوشی متفاوت