آغاز امتحانات دوره تابستانی مجموعه دیپلم بین الملل

ا امتحانات دوره تابستانی مجموعه دیپلم بین الملل( IB DIPLOMA PROGRAMME) ) ازتاریخ 5 مرداد ماه آغاز گردید. این دوره از امتحانات تا 8 مردادماه ادامه خواهد داشت. آزمون مذکور از ساعت 8 صبح الی 11 برگزار می شود. کارنامه دانش آموزان نیز در تاریخ 13 مرداد، براساس زمانبندی به اولیا ارایه می شود.