بازدید رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی از مجتمع آموزشی شهید مهدوی

آغاز سال تحصیلی جدید، فرصتی را فراهم آورد تا مجتمع آموزشی شهید مهدوی میزبان جناب آقای دکتر زینی وند (معاون وزیر آموزش و پرورش وریاست سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی) و تعدادی از همکاران این سازمان باشد. دراین دیدار،جناب آقای دکتر زینی وند و همکاران ایشان با همراهی مدیرعامل محترم مجتمع و سرکار خانم […]