15 اسفند روز درختکاری، گرامی باد

برگ درختان سبز در نظر هوشیار                    هر ورقش دفتریست معرفت کردگار دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی همزمان با روز درختکاری و در آستانه بهار؛ با کاشت نهال هایی زندگی را احیاکردند تا کشوری زیبا و آباد داشته باشیم.