بازدید دانش آموزان مدارس مناطق مختلف شهر تهران از رصدخانه ماهانی

جمعی از دانش آموزان دبستان  های شهر تهران از رصدخانه ماهانی بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که  بیش از600 نفر از دانش آموزان،مسئولین و مربیان را شامل می شد، دانش آموزان در 3 روز و در هر روز  3 گروه  به ترتیب از بخشهای  آسمان نما، تلسکوپ های تعبیه شده در رصد خانه بازدید […]