20 مارس روز «جهانی شادی» مقارن با جشن های نوروزی

جستجوی شادی یک هدف بنیادین انسانی است؛جشن ها و آیین های باستانی که به صورت یکپارجه برگزار می شود نشان از اتحاد و همدلی ایرانیان است و از آنجا که اولین جشن از مجموعه جشن ها و مناسبت های نوروزی مصادف با 20 مارس روز «جهانی شادی» است برنامه های متنوعی در مقطع متوسطه یک برگزار […]