کسب برترین رتبه های آزمون کشوری، توسط دانش آموز متوسطه یک

جمله معروفی است که می گوید :” تفاوت افراد موفق با دیگران به خاطر ضعف در قدرت یا دانش نیست، بلکه به دلیل ضعف اراده آنهاست.” و اراده ابزار کارآمدی است که دانش آموزان متوسطه 1به خوبی از آن استفاده کردند. موفقیت در آزمون استاندارد کشوری ماحصل 5هفته تمرین و تلاش شبانه روزی معلمان و […]