جلسه شورای راهبردی دپارتمان علوم انسانی برگزارشد

شورای راهبردی دپارتمان علوم انسانی با هدف تصمیم گیری درخصوص تبیین برنامه ها و فعالیت های رشته علوم انسانی تشکیل جلسه داد. رشته علوم انسانی از سه سال پیش در مجتمع آموزشی شهید مهدوی راه اندازی شد و با برنامه ای راهبردی و دقیق اهداف خود را هرساله به پیش می برد. در همین خصوص […]