آشنایی دانش آموزان پایه هفتم با آسیب های فضای مجازی

فضای مجازی به عنوان ابزار ارتباطی نوین مانند شمشیر دو لبه‌ای است که هم فرصت‌های خوبی را برای پیشرفت افرد فراهم می کند و هم می‌تواند تهدیدی باشد برای سقوط افراد. این در حالی است که قشر نوجوان و جوان بیشتراز دیگر افراد درمسیر این تهدیدها وآسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قرار […]