همنوایی با طبیعت

بهشت همین جاست در شادی کودکان، در آیین مهر  و دوستی شان کودکان هنرمندان بزرگی هستند. برعکس ما آدم بزرگ ها به راحتی مهربانی می کنند، احساساتشان با قضاوت فیلتر نمی شود به خاطر همین دیدشان به زندگی رنگها را بهتر از ما لمس، موسیقی را تجسم و زیستن را زیباتر تجربه می کنند. همچون […]