بازدید دانش آموزان واحد بین الملل از موزه ایران باستان و موزه ارتباطات

دانش آموزان پایه های 7،8،9،10واحد بین الملل در روزی خاطره انگیز به تماشای فرهنگ چندهزارساله ایران در موزه ایران باستان رفتند. تا با فرهنگ غنی ایران و آثار به جا مانده ازآن آشنا بشوند. دانش آموزان همچنین به موزه ارتباطات رفتند تا روند تاریخی وسایل ارتباطی را از نزدیک مشاهده کنند.