شناخت سنگ ها در اردوگاه مجتمع آموزشی شهید مهدوی

تولدشان نامعلوم است؛ همیشه بوده اند و به طورحتم باقی هم خواهند ماند. جزو اولین ابزارهایی که در اختیار بشر قرار گرفت و کمکی بود برای بهتر زیستن. هنوز هم بشر برای زندگی و بقایش به  سنگ نیاز دارد، با این وجود بی احساس توصیف شان می کنند سنگ هایی که در طول تاریخ و […]