برگزیدگان در رشته های لالایی و نمایشنامه خوانی

  کسب مقام دوم توسط گروه نمایشنامه خوانی 1-رز مقدس پایه ششم 2-آدرینا عطا پایه ششم3-باران دشتی پایه ششم4-باران طاهری زاده پایه پنجم 5-شاینا قدمیان  پایه پنجم کسب مقام دوم توسط گروه لالایی پایه چهارم 1-پارمیدا کشوری 2-آوافرنیان 3-روشاگلستان 4-آوا محمدقربان رعیت5-مانلی ابراهیمی مقدم