بزرگداشت هفته نیروی انتظامی

تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت، از مهم ترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است. در کشور ما، بخش عمده این وظیفه، بر عهده نیروی انتظامی است و 13 مهر هر سال روز نیروی انتظامی نامگذاری شده است. به همین مناسبت، دبستان پسرانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی از چند […]