آسمان آبی نبود و جایی برای پرندگان کودکان گفتند: آشیانی می سازیم و آن ها را به میهمانی باغچه مدرسه دعوت می کنیم ؛ نوآموزان کلاس های صورتی و قرمز در یک حرکت زیبا برای پرندگان لانه ساختند و بر شاخه های درخت نصب کردند، بدین طریق پیمان بستند تا حافظ محیط زیستشان باشند .