دانش آموزان پایه اول مطابق با واحد درسی خود وآشنایی با مشاغل از کارگاه نان وشیرینی تهران دیدن کردند.