هوا سرد است اما با دلگرمی و اشتیاق خاصی کار می کنند. لبخند می زنند و خوشحالند که برای هم سن وسال های خود در شهری منتهی الیه جنوب شرق کشورشان هدیه می فرستند. هدیه هایی با برچسب مهر،محبت و مهربانی.

تا تاکید دوباره ای باشد از سوی دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی که همواره شعر

” ﺗﻮ کز ﻣﺤﻨﺖ دیگران بی غمی    نشاید که ﻧﺎﻣﺖ ﻧﻬﻨﺪ آدمی”

را به زیباترین شکل معنا کرده اند.