اولین جلسه معارفه اولیای دانش آموزان DP با هدف معرفی برنامه ها،کادر آموزشی و اجرایی DP روز سه شنبه 1397/6/13 از ساعت 8 الی 10 صبح در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار گردید.در این جلسه کادر آموزشی و کادر اجرایی، به معرفی خود و ارایه برنامه های آموزشی پرداختند و در ادامه معاون آموزشی مجتمع و مدیریت برنامه DP نیز برنامه های سالیانه را ارایه نمودند.در آخرنیز اولیای محترم به پرسش و پاسخ پرداختند.

_MG_4442 _MG_4443 _MG_4444