بازدید دانش آموزان جدیدالورود بین الملل از  مجتمع شهید مهدوی

بازدید دانش آموزان جدیدالورود بین الملل (طرح آموزش ترکیبی)

از مجتمع شهید مهدوی