دانش آموزان پایه دوم مطابق با واحد چکونه خود را نطامند سازیم ، در رابطه با حفاظت از محیط زیست از این مرکز بازدید به عمل آوردند.در این بازدید دانش آموزان از نزدیک با استفاده مجدداز زباله های پلاستیکی ووسایل باز یافتی آشنا شدند .

همچنین آنها با عوارض ایجاد زباله  وتفکیک نکردن آنها و آسیب آن به محیط زیست آشنا شدند.