وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان متوسطه یک توسط سرکار خانم دکتر حدائق بررسی شد.