طبق جدول زمانبندی کلاس های آنلاین ویژه مقطع متوسطه ۱ پایه هفتم امروز برگزار خواهد شد.

در برنامه امروزچهارشنبه(۱۴ اسفند) دروس زبان فرانسه،فیزیک،زبان انگلیسی در زمانبندی های متفاوت به دانش آموزان ارائه می گردد.

جدول تدوین شده به شرح زیر می باشد.
چهارشنبه(۱۴اسفند)
ساعت ۱۰:۳۰الی ۱۱

درس زبان فرانسه
توسط خانم سنهی پور

ساعت ۱۲ الی ۱۲:۳۰
درس فیزیک
توسط خانم سلیمی

ساعت ۱۴:۳۰الی ۱۵
درس زبان انگلیسی
توسط خانم توکلی

ساعت ۱۶:۳۰الی ۱۷

درس فیزیک
توسط خانم سلیمی

باهم #کرونا#را#شکست#می دهیم