جلسه معارفه کادر و ارائه برنامه ها و کلیات سال تحصیلی پیش رو مقطع یازدهم و دوازدهم  باحضور اولیای مقطع، مدیرعامل،مدیر مجتمع، مدیر مقطع و همچنین مشاورین هر دو پایه انجام شد.

در این جلسه مدیران برنامه های تدوین شده سال تحصیلی 98-99 را مورد تحلیل قرار دادند. اولیای مقاطع نیز به طور جداگانه با مشاورین پایه خود دیدار و گفت وگو کردند.

درپایان جلسه، فرم تعهد و مقررات و همچنین نظرسنجی جلسه توسط اولیا نوشته شد.