دانش آموزان پایه اول با اهداء نذورات خودسفره حضرت ابوالفضل (ع)را مطابق با واحد درسی برگزار کردند.