مسابقات فرهنگی هنری در رشته های کتاب خوانی ،داستان نویسی،مشاعره ،احکام ،حفظ وقرائت قرآن، نقاشی ،خوشنویسی ،سرود گروهی وهمگانی .