هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا 2 آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش های همگانی برگزار می شود.به همین مناسبت در مقاطع مختلف مجتمع آموزشی شهید مهدوی مسابقات ورزشی متعددی برگزار گردید.

 

2 5 8 9 11