رشته کتابخوانی پایه دوم :دانش آموزان مایا میهن یار و یکتانوری و پانیسا پدرام و نازلی صادقی

رشته کتابخوانی پایه چهارم  :شانی روشن وشارمین خلفی

رشته کتابخوانی پایه پنجم وششم:هستی نوزر پور ودینا ادب .آدرینا عطا ورضوانه درودی