روز پنجشنبه مورخ هفتم دی ماه کارگاه های آموزشی مدیریت بحران و اطفای حریق با حضور اعضای ستاد مدیریت بحران مجتمع برگزار گردید .