فلسفه

فلسفه

 • ایجاد خودباوری و باال بردن اعتماد به نفس در کودک
 •  عالقمندی به درس و معلم
 •  اعتقاد به مفید بودن دروس و ایجاد انگیزه برای یادگیری
 •  بروز استعدادهای پنهان و شکوفایی آن
 •  درک و یادگیری بهتر معلومات
 • تفکر و اخالق
 • ـقدرت مقابله با مشکالت
 •  تقویت تفکر انتقادی
 •  پرورش خالقیت
 •  رد حافظه محوری، پاسخ محوری، سخنرانی یکطرفه
 •  کشف کمبودهای معنوی کودک
 •  بروز پرسش های پنهان کودک
 •  عادت به تفکر فردی و گروهی
 •  تقویت روحیه همکاری و بهبود مشارکت جمعی
 •  ایجاد رقابت سالم و دوستانه
 •  استفاده از عقاید دیگران
 •  ایجاد مسئولیتپذیری
 •  داشتن انعطافپذیری در زندگی آینده
 •  مقابله با شستشوی مغزی و تبلیغات سوء
 •  ارتقاء سطح قضاوت در کودک از طریق استفاده از مالکها و معیارها
 •  بوجود آمدن خود تصحیحگری در کودکان
 •  باال بردن سطح توجه کودک به عقاید و آراء افراد در جامعه
 •  تقویت قدرت تشخیص و تمیز، تفکر، پرسشگری صحیح و مفید، انتقاد، استدالل ، خالقیت و نوآوری و بروز
  استعدادهای خفته
 •  تقویت قوای اندیشه ورزی
 •  جستجوی علت یابی در وقایع و رویداد ها
 •  درک فضای گفتگوها و جریانهای احتمالی مباحثات
 •  محفلی برای ترویج گفتگوی ازاد
 •  بستر آموزش آداب گفتگو توانمندسازی کودکان در امر گفتگو
 •  کاربردی سازی مفاهیم منطقی و فلسفی در زندگی روزمره
 •  آموزش مهارتهای زندگی و ارتباط سالم
 •  پرورش هوش اخالقی و دوری از سلطهگری و سلطهپذیری
 •  افزایش عزت نفس و جرئتمندی )نه زورگویی و نه زورشنوی(

 

زبان زرافه

زبان زرافه

 • آموزش ارتباط بدون خشونت وابسته بر ارزش های مشترک انسانی و نیازهای فردی و جمعی
 •  آموزش زبانی که باعث تفاهم و ودوستی می گردد
 •  پذیرش مسئولیت فردی در انتخاب ها
 •  افزایش کیفیت ارتباط، به عنوان اهداف اولیه و تاکید بر ارتباط دوستانه و موثر با وجود عدم آشنایی با طرف مقابل
 •  افزایش درک این موضوع که برای تحقق نیازها استفاده از همکاری، سالم تر از رقابت است
 •  تقویت حس همدلی در ارتباطاتی که چاشنی شکست دارند
 •  استفاده ی صحیح از کلمات و درک اینکه کلمات پنجرهاند نه دیوار
 •  تقویت مهارت ارتباط گیری با همساالن و بزرگساالن و بهبود تعامالت بین فردی
 •  فراگیری مهارت مذاکره کردن و کسب نتیجه در مسیر صلح
 • گوش دادن فعاالنه به سخنان دیگران برای درک بهتر آنها و شنونده ی خوب بودن
 • بیان صحیح احساساسات و نیاز های خود به گونه ای که ضمن بیان تقاضاهای خود طرف مقابل نیز احساس
  رضایت نماید
 •  ابراز صحیح نظرها، عقاید، خواستهها، نیازها و هیجانهای خود
 •  بهبود قدرت شنیدن، قدرت حل مسئله، گفتوگو و تصمیمگیری
 • کسب مهارت حل صلح آمیز اختالفات
 • تکیه و تشویق بر بر ارزشهای مشترک انسانی و نیازها
 • استفاده از بیانی که باعث حس و حسن تفاهم می شود
 • منجر به افزایش عزت نفس شده و روابط تخریب کننده یا کاهش دهنده ی اعتماد به نفس را رد می کند
 • بهبود و بروز حس محبت ذاتی
 • توجه به نقش حیاتی زبان در گفتگوها
 • افزایش توجه و تمرکز
 • تقویت مشاهده گری و تفکر در ارتباطات قبل از اظهارنظر
 • بهبود شیوه های ارتباط کالمی موثر
 • توجه بیشتر به انچه مشاهده میکنیم، احساس میکنیم، نیاز داریم و آنچه را برای غنای بیشتر زندگیمان
  تقاضا داریم
 • مهارتی برای برای حل میانجیگرانه منازعه و مناقشه
 •  
کتاب بازی

کتاب بازی

 • آموزش غیر مستقیم آنچه هدف ماست تا کودک فرا بگیرد
 • فرصتی برای همزاد پنداری و همانندسازی کودک با شخصیت اصلی داستان و تفکر برای رسیدن به نتیجه
 • روشی برای افزایش توانمندیهای کودک
 • منبع مورد انتخاب مهارت های ها مورد نیاز برای زندگی بهتر
 • تمرینی برای کسب مهارت های اجتماعی، تعامل و گفت وگو با دیگران
 • تجربه ای برای خوب گوش دادن و احترام گذاشتن به دیگران
 • تقویت و افزایش دایره ی واژگان کودک
 • سبب تقویت تخیل ،خالقیت و نیروی ابتکار
 • افزایش تمرکزو یادگیری روش های حل مساله
 • افزایش حس کنجکاوی و پرسشگری
 • بهبود توانایی نوشتن بهتر و حتی نگارش های خالقانه
 • استفاده ی صحیح از دستور زبان و جمله بندی اصولی در نوشته ها
 • بهبود عزت نفس و اعتماد به نفس به جهت داشتن دایره اطالعاتی بیشتر
 • توانمندی در مهارت های کالمی و ار تباطی
 • کسب مهارت های تاب اوری و صبر به واسطه ی رسیدن به پایان داستان و داشتن حس ارامش بیشتر
 • کاهش شب ادراری ،حرف زدن در خواب،هراس خوابی و ترس از تاریکی
 • اثر غیر مستقیم بر روی لجبازی های کودکانه به صورت ناخود آگاه
 • کمک به رشد و پیشرفت تحصیلی و یادگیری دروس اصلی
 • ارتقای ارزشهای اخالقی
 • توسعه مهارت های ارتباطی
 • اثر گذاری و عمق بخشی به محتوا در ذهن کودک با ساخت شخصیت داستان
 • تبدیل شدن به یک عادت سالم به جای اتالف وقت
 • پیوستگی قشر شنوایی در مغز
ادبیات کهن

ادبیات کهن

 • آشنایی با شعر، ادبیات و گنجینه کهن فارسی
 • آشنایی با داستانهای اسطوره ای، حماسی، حکایت ها، تمثیل و مثلهای ایرانی
 • آشنایی با رسم و آیین پهلوانی، جوانمردی و ارزش های واالی آن
 • آشنایی با آداب، رمزها و صفات پهلوانی و نیکخواهی، تقویت شخصیتی با توجه
 • منزلت انسانی و وارستگی، دفاع از نیروی نیک، خرد، ستایش و آگاهی.
 • تقویت ظرفیت حافظه زبانی و برخوانی
 • افزایش تمرکز و تقویت مراکز زبانی مغز
 • تقویت مهارت بیان و آداب سخنوری، آشنایی با نقالی، شعرخوانی و مشاعره
 • افزایش قدرت یادگیری، درک و فهم عمیق تر نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی
 • الگوگیری از شخصیتهای داستان و آمادگی برای مواجهه خردمندانه با نامالیمات
 • ناهنجاری ها، خوشیها و ناخوشی ها در زندگی اجتماعی، تقویت روحیه پرسشگری، حل مسئله و هنجارپذیری
 • آشنایی با اوزان شعری، اتفاقات ادبی، عرفان ادبی
 • تقویت خرد جمعی با تمرکز بر داستانها و تاکید بر تجربیات نیاکانی