روز دوشنبه 4/10/96 جلسه ای اضطراری با حضور مدیران مقاطع و جمعی از معاونین اجرایی تشکیل شد.

برنامه ها به شرح ذیل می باشد:

–          افزایش مانور هایی که هر سال در مدرسه انجام می شود مانند (آتش نشانی، زلزله)

–          ایمن سازی بخش های مختلف مدرسه

–          نصب پلاکارت در مدرسه بابت تشخیص قسمت های امن مدرسه (از طرف هلال احمر)

–          نصب پوستر های مربوط به زلزله در قسمت های مختلف مدرسه

–          آموزش همکاران، دانش آموزان، اولیا، راننده ها و …

–          تهیه کیف امداد و تحویل به مقاطع

–          اطلاع همه همکاران از نقشه های مجتمع

–          کنترل و بازرسی کلاس ها و راهروها

در هفته بعد اقدامات زیر انجام شد :

تشکیل ستاد بحران در کلیه مقاطع به طوریکه افراد این ستاد کاملا مشخص و به دانش آموزان و همکاران معرفی شدند.

حوزه هایی که برنامه ریزی جهت کنترل، اقدام و اجرا تدوین شده است شامل :

الف)حوزه آماده سازی فضای فیزیکی شامل مشخص نمودن نقاط ایمن در داخل و خارج ساختمان ها، فضای پر خطر، نقشه تاسیسات ،نقشه تخلیه امن اضطراری

ب)حوزه های آموزشی شامل آموزش کلیه همکاران و آموزش دانش آموزان با توجه به گروه سنی

ج)حوزه های اطلاع رسانی و آگاهی دادن به برنامه های اجرایی به اولیا مدرسه

دعوت از گروه های متخصص در رابطه با عملیاتی نمودن هر حوزه برنامه ریزی شده در این بخش با ارتباطی که با اعضای انجمن

گرفته شده و با گروهی از اولیا گروههای متخصص انتخاب و ضمن هماهنگی در چند مرحله اجرای برنامه های در نظر گرفته شده،

برنامه ریزی گردید.

New Microsoft Word Document_002