دانش آموزان پایه ششم با همکاری معلم علوم از مواد بازیافتی کاردستی های زیبایی ساختند.