رسالت IBO همانا پرورش دانش آموزانی جستجوگر ، دانش پژوه، دلسوزو با ایمان است. این سازمان می کوشد تا افرادی فعال و مهربان، و یادگیرندگانی مادام العمر پرورش دهد که نظرات و دیدگاه های مختلف را نیز درک کنند. باتوجه به این که  مجتمع آموزشی شهید مهدوی همواره بر استفاده از مدرن ترین سیستم های آموزشی تاکید دارد ، در سال  تحصیلی 98-99در پایه دیپلم اقدام به برگزاری کلاس هایی با این سیستم آموزشی کرده است.

فاطمه کاظم زاده مدیر واحد بین الملل مجتمع آموزشی شهید مهدوی دراین باره گفت: امسال اولین سالی است که واحد DPرا در مجتمع آموزش شهید مهدوی فعال کرده ایم. دانش آموزان در این دوره براساس علاقه مندی خودشان ورشته ای که در دانشگاه  انتخاب خواهند کرد  دروس خود را انتخاب می کنند.

وی افزود: دراین دوره تحصیلی ازاساتید صاحب نظر و مجرب استفاده کرده ایم. درواقع هزینه های زیادی برای این بخش داشته ایم چراکه به دنبال خروجی بسیار مطلوب و با کیفیت هستیم. تمام تلاش ما براین است تا دانش آموختگان این مجتمع پس از اخذ دیپلم در بهترین دانشگاه های بین المللی دنیا پذیرش شوند.

مدیر واحد بین الملل مجتمع آموزشی شهید مهدوی ادامه داد: در DPدانش آموزان با چرایی و چگونگی علوم آشنا می شوند. علت العلل را در می یابند و به گونه ای دروس ارائه می شود که دانش آموز عاشقانه درس می خواند. یادگیری دراین سیستم مادام العمر است و دانش آموزان با این شیوه تحصیل تفکر نقادانه ای نسبت به علوم پیدا می کنند.