“مهر در مهدوی “

آغاز سال تحصیلی 1402 در پیش دخترانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی