با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تک تک دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی/ مسیر پیش رویتان سبز