هفته پژوهش

 دانش آموزان در روز یکشنبه مورخ 18/9/97  پژوهش های شیمی خود را با هدف پژوهش و طراحی ،بازاندیشی و تاثیرات علوم در مقطع متوسطه 1 ارائه دادند.