هفته پژوهش در مهدوی

هرساله از 19 تا 25 آذر ماه تحت عنوان “هفته پژوهش” مقاطع مختلف در مجتمع آموزشی شهید مهدوی اقدام به برگزاری برنامه هایی در همین رابطه می کنند.

بهزاد رنجبری مسئول دپارتمان پژوهش و توسعه مجتمع آموزشی شهید مهدوی، همایش “هفته پژوهش ” را با حضور دانش آموزان متوسطه 1 و با عنوان  “باورنکن ” و موضوع  شرح بعضی از (illusions)  و تاثیر آنها در علم و زندگی روزمره برگزار کرد.

دانش آموزان متوسطه 1 نیز در این همایش مقاله ای باعنوان “مهدوی تاک” را ارائه کرده و به بررسی بیوتکنولوژی و کاربرهای آن در دنیای امروز و آینده پرداختند