تئاتر و نمایش خلاق

تئاتر و نمایش خلاق

 • دستیابی به بازی ، نقش، حرکت کردن، تقلید کردن، بداهه پردازی، کار گروهی، استفاده از وسایل به صورت تخیلی و غیره میتواند برای کودکان، تجاربی معنادار و سرگرمکننده فراهم کند که در نتیجه آن، ا عزت نفس کودکان افزایش پیدا میکند.
 •  کودکان در نتیجه نمایش خالق یاد میگیرند که بتوانند سریعتر واکنش نشان دهند و البته بسته به موقعیت نیز از ذهن خود استفاده کنند.
 •  از طریق تقلید کردن از شخصیت و احساسات از طریف ژست، حالت چهره و نوع حرکت، مهارتهای غیر کالمی کودکان بهبود پیدا میکند.
 •  نمایش خالق به کودکان فرصت میدهد تا بتوانند انرژی خود را به صورتی خالقانه و بدون ترس از شکست آزاد کنند.
 •  یادگیری با انجام کار، یکی از بهترین راهها برای به خاطر سپردن است. نمایش خالق، اعتماد به نفس را از طریق عمل به کودک یاد میدهد که همیشه همراه او خواهد ماند.
 •  حرکت سریع. توقف حرکت. حرکت آهسته. بچه ها یاد میگیرند که چگونه در لحظه، حرکت خود را تغییر دهند و همچنین توانایی گوش کردن و دنبال کردن دستورالعملها نیز در آنها بهبود پیدا میکند.
 •  نمایش خالق به کودکان کمک میکند که از صدای خود به صورت موثرتری استفاده کنند، بتوانند در مقابل همسالان خودصحبت کنند و همچنین نمایش بازی کنند. هرچه کودکان این کار را بیشتر انجام دهند، ارتباط گیری آنها با همسالان نیز بالاتر میرود.
 •  تخیل کودک، حد و مرزی ندارد. نمایش خالق برای کودکان، این امکان را فراهم میکند که پیچیدهترین شخصیتها را با استفاده از ایده های مختلف و صحنهها و ابزارهای متفاوت، خلق کنند. در این صورت، کودک در یک محیط سرگرم کننده،سطح واقعی خالقیت خود را افزایش میدهد.
 •  این بستر به کودکان این امکان را میدهد تا لحظه های کشف و رشد شخصی را تجربه کنند و از لذت و شادی ناشی از نمایش نیز بهره مند شوند.
 •  
موسیقی (پیانو)

موسیقی (پیانو)

 •  بهبود مهارت های یادگیری و فراگیری در حوزه ی تحصیلی و فوق برنامه
 •  پشتیبانی از تمام سطوح یادگیری
 •  افزایش سطح IQ
 •  بهبود و افزایش عملکرد مغز به کمک آموزش موسیقی به کودکان
 •  آموزش موسیقی به کودکان و بهبود مهارت های زمانی و مکانی وبهبود در درک همزمانی چند مفهوم
 •  به کارگیری عضالت کوچک و بزرگ در تمرینات موسیقی) آواز خواندن، گوش دادن و به حرکت در آمدن(
 • بهبود رفتار اجتماعی و باال رفتن سطح تعامالت بین فردی
 •  افزایش حس ارامش و کاهش استرس به جهت برون ریزی احساسات به واسطه ی نواختن ساز یا خواندن اواز
 •  تاثیر چشم گیر موسیقی برافزایش هوش فضایی و تجسم عناصر مختلف در ذهن
 •  افزایش مهارت حل مسائل چند مرحله ای در معماری، ریاضیات، هنر، بازی ها و به خصوص کار با کامپیوتر.
 •  افزایش درک شنیداری )ریتم،کالم( و بهبود قدرت بروز و توانایی خواندن )کلمات و صداها (
 •  ارتقا تمرکز و توجه و افزایش توانایی در درک و اجرای دستور العمل ها
 •  باال بردن سطح سلیقه ی شنیداری
 •  پرورش مهارت های کار گروهی و افزایش اعتماد به نفس
 •  
معماری

معماری

 • استفاده از پنج حس در کسب اطلاعات از محیط. کودک با کمک حواس خود داده ها را از محیط اطراف جمع آوری
  کرده و از این دادهها در مفهوم سازی استفاده می کند.
 •  توانایی بیان ایده ها و مفاهیم با استفاده از حرکات مختلف دست و ابزار
 •  برقراری ارتباط میان کودکان و مربی
 • مربی کودکان را تشویق میکند که ایدههای خود را بیان کنند و در مورد ایده های یکدیگر بحث کنند.
 •  اندازهگیری و ارزیابی محیطی و رسیدن به اسلوب هندسی و ریاضی
 •  مقایسه و توجه به شباهتها و تفاوتهای اشیای متفاوت در محیط.
 •  تقسیم بندی و طبقه بندی کردن اشیا و استفاده و به کارگیری صحیح در محیط
 •  به کارگیری روشهای متنوع و خالقانه برای حل مسائل،که توسط مربی به طور مداوم تقویت می شود
 •  انتخاب و استنتاج ایدههای مختلف بر اساس مشاهده طرح و ایده های ذهنی و محیط اطراف
 •  تفسیر داده ها و تشخیص رمز و راز نهفته چرایی قرار گرفتن اشیاء و جای گذاری فضاها و بیان آنها در قالب تصویر.
 •  دستیابی به مهارت پیشبینی وتعیین نتایج عمل
 •  آشکارسازی ایده ها و احساسات درونی وچگونگی بروز آنها و رسیدن به تجربه های خالقانه بصری /کالمی
 •  شناخت ارزشهای فرهنگی و معماری فرهنگی و بومی کشور
نجاری

نجاری

 • تقویت و بهبود توانایی فیزیکی مهم ترین بخش نجاری است. وقتی کودک با چوب کار می کند ارتباط بین چشم ها و دستهای او قوی تر می شود. همچنین این کار عملی به او اجازه می دهد تا تمامی عضالت بدن خود را به کار بگیرد تا هماهنگی بین آن ها بیشتر برقرار شود. از این جهت، می توان گفت که نجاری در کنار مباحث فنی که دارد می تواند از نظر بدنی هم کودک را تقویت کند .
 •  تقویت حس زیبایی شناسی با ساخت انواع سازه ها زیرا هر کودکی دوست دارد سازه ای زیبا تر از دیگر هم سن وسال های خود بسازد. استفاده از رنگ های شاد در این دوره های آموزشی این امکان را به کودکان می دهد تا هرچه بیشتر حس زیبایی شناسی خود را تقویت کنند
 •  تقویت قوه تخیل و تصویر سازی به واسطه ی انکه کودک باید سازه را قبل از ساخته شدن، درذهن خود تصور کندو بعد بسازد. این فرصت به کودک داده می شود که ایده پردازی کند، تصویر سازی ذهنی انجام دهد و خالقیت های خود را به کار گیرد تا ایده مورد نظر خود را اجرایی کند .
 •  تقویت مهارت های عاطفی و اجتماعی با شرکت در جمع و حل گره های ذهنی خود که این مهارت برای
  پیشرفت و آینده آن ها بسیار مفید است. کار در کارگاه، حس اعتماد به نفس کودک را تقویت می کند و همین که از ابزار هایی که بزرگساالن در نجاری استفاده می کنند، استفاده می کند احساس استاد کار نجاری را در خود حس می کند و تالش می کند تا در آینده به این درجه از مهارت برسد .
 •  تفکیک جنسیتی در نجاری معنا ندارد.کودک شما چه دختر باشد و چه پسر، فرقی نمی کند و هر دو توانایی کار با چوب و نجاری را دارند. پس نگران تفاوت جنسیتی نباشید و اجازه بروز و توانمندی فنی به کودک دهید
 • افزایش صبر و تداوم و تمرکز ودر عین حال چاالکی
 • همکاری و کار گروهی
 • رشد مهارتهای شناختی
 • تقویت درک ریاضی کودک
 • هماهنگی چشم و دست
 • حل مسئله و تفکر خالق
 • تقویت قوه ی تخیل و نقش آفرینی
 • رسیدن به استقالل و اعتماد
خلاقیت

خلاقیت

 • تقویت قدرت ابتکار و نوآوری و یافتن راه حل متفاوت و غیر روتین برای مسائل مختلف
 •  توانایی یافتن جایگزین برای موانع و یا مشکالت ایجاد شده در مسیر شغلی- تحصیلی- اجتماعی و…
 •  یافتن ایده های ترکیبی برای ارتقای کیفیت خدمات یا محصوالت و ارتباطات و …
 •  توانایی هم سو کردن و منطبق کردن چند مطلوب برای رسیدن به یک هدف
 •  بهبود نگاه و دید متفاوت به رویداد ها در حوزه های مختلف هنری –اجتماعی –شغلی – کسب و کار
 •  افزایش قدرت بارش فکری و توسعه ی تفکر تحلیلی
 •  به واسطه ی کاهش سطح استرس ،باعث بهبود سطح سالمت عاطفی-جسمی و روانی می شود
 •  ارتقا خود بیانگری و توانایی بروز بیشتر خود به واسطه یداشتن نظرات متفاوت و موثر و خالقانه
 •  ارتقا مهارت های حرکتی و هماهنگی چشم و دست
 •  درک بهتر از دنیای پیرامون و وقایع پیش آمده
 •  افزایش قدرت تفکر انتقادی – پرسشگری و کنجکاوی
 •  استفاده ی متفاوت و غیر قابل پیش بینی از ابزار متفاوت در مکان و زمان متفاوت
 •  گسترش توانایی در حوزه ی هنر- موسیقی – ادبیات
 •  رشد تخیل و ایده پردازی و نگاه متفاوت به مفاهیم پایه ی درسی و علمی که منظر به نظریه پردازی می شود
 •  توانایی یافتن مسیر جدید برای حصول نتیجه ی مورد نظر
 •  ارزش افرینی و کار آفرینی
آشپزی

آشپزی

 • بهبود کار هنری و تحریک خالقیت در مسیر پخت و پز و اماده سازی
 •  تقویت مهارت های حرکتی – جسمی – فیزیکی )خرد کردن و تقسیم کردن(
 •  مدیریت زمان و حل مسئله در مواجه با اتفاقات ناگهانی و تصمیم گیری های آنی
 •  فرصت مناسب تعامل و کار گروهی و کسب تجارب مفید در بستر همکاری
 •  افزایش هوش ریاضی و طبیعتگرا به واسطه ی درک حقیقی وزن – حجم – سیاالت –پیمانه کردن
 •  کاهش استرس و خشم به جهت کار با مواد طبیعی، برش زدن، تهیه و ورز دادن خمیر
 •  استفاده از اموزه های درسی و دانش تحصیلی مثل کسر و ضرب و تقسیمو…
 •  افزایش توجه، دقت و تمرکز برای رسیدن به مقصود در مسیر خلق و تولید
 •  ارتقا سطح اعتماد به نفس و ساخت شدن شخصیت مستقل و توانمند و تصمیم گیرنده
 •  ترویج خوردن غذای سالم و کسب لذت از انچه تولید دست خود کودک است
 •  بروز ، تقویت و کنترل هوش هیجانی و کمک به اجرای رفتار خردمندانه در روابط فردی
 • بستری برای کارآفرینی و رسیدن به کسب و کار های کوچک و شرکت در ایونت ها و خیریه ها
 • تقویت مهارتهای زندگی روزمره کودک
 • ایجاد حس مسئولیت پذیری و توانمندی و استقالل عمل
 • اهمیت تجربههای ناموفق در آشپزی و تجربه ی شکست و ناکامی
 • کسب تجربه های خاطره انگیز با خانواده – همساالن
 • سرگرمی مفید و اثربخش در اوقات فراقت
 • فراگیری مهارت های بهداشتی و نظافتی در پروسه ی کار اشپزی
 • پی بردن به لزومی آگاهی و اقدامات کمک های اولیه
سفالگری

سفالگری

 • تقویت و بهبود مهارت های دست ورزی و هماهنگی چشم و دست وبه کارگیری عضالت دست و بازو
 •  بروز و تخلیه ی هیجانات و استرس به واسطه لمس گل
 •  افزایش سروتونین موجود در مغز و ایجاد حس لذت
 •  ارتباط گیری با طبیعت
 •  افزایش اعتماد به نفس و حس رضایت و خرسندی بعد از خلق اثر با ایده های فردی
 •  افزایش تمرکز و رسیدن به آرامش در ساخت یک اثر هنری
 •  تقویت حس استقالل و مسئولیت پذیری
 •  کسب مهارت چاره جویی و حل مسئله و راه کاریابی
 •  بهبود خالقیت و بهره گیری از ذوق شخصی با ارائه ی روش و مسیری متفاوت برای خلق اثر
 •  ارتقا مهارت زیبانویسی و اثرگذاری بر روی دست خط دانش آموز
 •  آموزش نظم و انضباط به کودکان
 •  کشف استعداد و شناخت مهارت ها و توانمندی های فردی
 •  افزایش قدرت پذیرش اشتباهات و فرصت جبران اشتباهات
 •  کشف دنیای سه بعدی و احجام
 •  ایجاد فرصت برای کسب کار و فروش محصول به اعضای خانواده و دوستان و کسب درامد از صنایع دستی
مجسمه سازی

مجسمه سازی

 •  صبر و پشتکار و مداومت برای حصول نتیجه ی مطلوب
 •  آشنایی با میراث فرهنگی و هنری و ملی
 •  تقویت ذهن خالق با گسترش دامنه ی خالقیت ذهنی در عمل و خلق اثر
 •  بهبود مهارت های حرکتی و ماهیچه ای
 •  بهبود عملکرد مغز و ارتباط گسترده تر بین سلول های عصبی و هماهنگی چشم و دست
 •  افزایش دقت دیداری و توجه به جزئیات در محیط پیرامون و اشیا
 •  اموزش مشاهده ی واقع گرایانه به اشیا و توانایی درک سه بعدی
 •  توسعه ی تجربیات و مهارت های تحلیلی و تفسیری
 •  توانایی شخصیت پردازی و داستان سرایی به واسطه ی ساخت دست سازه ی خود
 •  کاهش استرس و اضطراب و افزایش آرامش درونی
 •  کشف استعداد و توسعه ی مهارت های هنری
طراحی لباس

طراحی لباس

 • پختگی و رشد حرکتی و تقویت مهارت حرکت ظریف و عضالت ریز دست
 •  مهارت هماهنگی دو طرفه مغز و بدن به صورت متقارن )یک دست غالب و یک دست پشتیبان(
 •  توامندی در حوزه ی رفع نیاز های روزمره و شخصی به صورت مستقل
 •  فرصتی برای استفاده ی مجدد از داشته ها و تبدیل به یک اثراحسن و فرهنگ سازی در باب عدم مصرف گرایی
 •  دوختن و بافتن ریتم خاصی دارد و که باعث افزایش سرعت انتقال ذهن و فعالیت سریع دست ها می شود
 •  تقویت تمرکز و حافظه، دستیابی به نظم در مسیر اجرا
 •  صبر و پشتکار و فعالیتی مشابه مدیتیشن و بهبود خلق و خو
 •  خوش خطی کودک، جا نینداختن کلمات و نقطه های حروف از نتایج و اهداف این مهارت است
 •  قابلیت دنبال کردن دستورالعمل ها برای حصول نتیجه
 •  خالقیت و نوآوری در اجرای ایده های متفاوت
 •  استقالل و توانمندی به صورت فردی و انجام کار به صورت منحصر به فرد
 •  اعتماد به نفس از خلق یک دست سازه که می تواند وسایل کاربردی ،اسباب بازی و… باشد
 •  هماهنگی بین چشم و دست و افزایش سرعت عمل
 •  بهره گیری ازمهارت های هنر طراحی و نقاشی جهت برش و دوخت
 •  افزایش اعتماد به نفس با خلق یک اثر به واسطه ی اجرای طرح نقاشی شده توسط خود کودک و تزیین آن به
 •  بهره گیری از این مهارت در دوخت یک عروسک و استفاده در هنرهای نمایشی
 •  بستری برای کسب مهارتی که می تواند تبدیل به یک حرفه و تجارت شود
 •  آشنایی با طراحی فیگور و رنگ شناسی،الگوسازی،جنسیت سازی درک طیف گسترده ای از هنر است
 •  رسیدن از یک جز به کل باعث گسترش دید و اشراف به این موضوع می شود که باید سلسله مراتبی را برای
  حصول نتیجه طی کرد که خود منجر به تاب آوری می شود.
 •  رسم الگوی خوب ، توجه به تغییرات مد ، مطالعه در مورد مد و فشن، الهام گرفتن از آثار دیگران و کسب
  تجربه مسیر موفقیت در این مهارت است.
 •  تقویت ادراک بصری ، مغز آنچه را که چشم میبیند درک می کند.
 •  به کارگیری دانسته های ریاضی مثل :واحد های اندازه گیری،قرینه و تقارن،الگویابی و الگو سازی
 •  آشنایی با انواع پارچه و تار و پود
 •  تقویت دید و افزایش قدرت یادگیری با توالی دیداری
 •  کنترل روند زوال عقل و پیشگیری از آرتروز و بیماری های مفصلی و استخوانی
ساخت زیورآلات

ساخت زیورآلات

 • بهره مندی از پولتوجیبی و مدیریت آن؛
 •  پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت، نیاز و خواسته و هزینه
 •   لزوم برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف بلندمدت
 •  علت وعادت پسانداز
 •  بخشش به تهیدستان
 •  تاریخچه و کاربردهای پول، روشهای کسب درآمد، مصارف پول، نگهداری پول، سرمایهگذاری پول، راههای پرداخت
 •  سختی انتخاب بهترین خرید با توجه به ارزش فراوان دسترنج خانواده
 •  پیدا کردن سرمایهگذار برای ایده کسب و کار و توضیح سازوکار بورس
 •  اهمیت جذاب بودن یک شغل برای مردم و مشتریان
 •  ارزشمند بودن شغلهای گوناگون در جامعه
 •  اهمیت امانتداری، صداقت و جبران خسارت واردشده به امانت
 •  راهاندازی شغل و کسب درآمد برای خرید خواستهها
 •  اهمیت مذاکره برای دریافت دستمزد
 •  سختکوشی و صبر برای به نتیجه رساندن کار
 •  حساب و کتابهای یک گروه کوچک؛ از بودجهبندی تا کسب درآمد و تصمیمهای مالی
 •  خرید مقایسهای، ثبت هزینه، بودجهبندی، مفهوم و استفادههای چک، بدهی، اهمیت اعتبار و کارت اعتباری
 •  پسانداز، مصارف پول، روش پسانداز، نگهداری پسانداز در خانه یا بانک یا بورس و صندوقها
 •  علل گرانی محصوالت: کیفیت، محبوبیت و …
 •  
عروسک سازی

عروسک سازی

 • بهره مندی از پولتوجیبی و مدیریت آن؛
 •  پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت، نیاز و خواسته و هزینه
 •   لزوم برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف بلندمدت
 •  علت وعادت پسانداز
 •  بخشش به تهیدستان
 •  تاریخچه و کاربردهای پول، روشهای کسب درآمد، مصارف پول، نگهداری پول، سرمایهگذاری پول، راههای پرداخت
 •  سختی انتخاب بهترین خرید با توجه به ارزش فراوان دسترنج خانواده
 •  پیدا کردن سرمایهگذار برای ایده کسب و کار و توضیح سازوکار بورس
 •  اهمیت جذاب بودن یک شغل برای مردم و مشتریان
 •  ارزشمند بودن شغلهای گوناگون در جامعه
 •  اهمیت امانتداری، صداقت و جبران خسارت واردشده به امانت
 •  راهاندازی شغل و کسب درآمد برای خرید خواستهها
 •  اهمیت مذاکره برای دریافت دستمزد
 •  سختکوشی و صبر برای به نتیجه رساندن کار
 •  حساب و کتابهای یک گروه کوچک؛ از بودجهبندی تا کسب درآمد و تصمیمهای مالی
 •  خرید مقایسهای، ثبت هزینه، بودجهبندی، مفهوم و استفادههای چک، بدهی، اهمیت اعتبار و کارت اعتباری
 •  پسانداز، مصارف پول، روش پسانداز، نگهداری پسانداز در خانه یا بانک یا بورس و صندوقها
 •  علل گرانی محصوالت: کیفیت، محبوبیت و …
 •  
منبت کاری

منبت کاری

 • افزایش دقت در مشاهدات و توجه به جزئیات
 • ارتباط بیشتر با طبیعت و توجه به نوع و جنس چوب ها در محیط اطراف
 • مهارت و کنترل حرکت دست و تمرکز بر روی بهبود مهارت انجام کار و حرکات ظریف
 • تقویت خلاقیت و ایده پردازی در بستر اجرا
 • ایجاد حس ارامش و کاهش سطح اضطراب و استرس
 • ایجاد اعتماد به نفس و افزایش عزت نفس در طول اجرا و خلق اثر
 • بهبود مهارت دیداری -فضایی به جهت اجرا ی کار بر احجام چوبی
 • توسعه‌ی مهارت فکر کردن و افزایش درک مفاهیم فرهنگی و بین فرهنگی به واسطه ی انتخاب موضوعات و آیتم های متفاوت از دیگر ملل و فرهنگ ها
 • تقویت مهارت حل مسئله و تفکر انتقادی و تصمیم گیری در لحظه ی بروز خطا
 • افزایش پشتکار و انگیزه جهت حضور نتیجه
 • رعایت نظم و توالی در مسیر اجرای کار و طی کردن دستور العمل ها برای رسیدن به مطلوب
 • بهبود تمرکز به جهت افزایش دقت و توجه در حین کار