یوگا

یوگا

 •  آموزش وضعیت های متنوع یوگا
 • یوگا یک ورزش غیررقابتی است
 • آموزش پذیرش خویشتن و تشویق به داشتن عادات سالم
 • یادگیری تکنیک های آرامسازی، تقویت هماهنگی، آگاهی بدنی، تعادل، هوشیاری درونی و آرام شدن
 • افزایش خودآگاهی و تقویت سالمت روان مثبت
 • به وجود آوردن ماهیچه، افزایش قدرت، استقامت، انعطاف پذیری و بهبود ساختار
 • بدنی، جبران صدمات ناشی از نشستن طوالنی مدت جلوی تلویزیون
 • بهبود و حفظ تنفس صحیح
 • ایجاد تعادل مثبت برای تغییرات هورمونی در نوجوانان ، یادگیری
 • استفاده ی متعادل از انرژی ، تمدد اعصاب
 • افزایش تمرکز ، تقویت انرژی ذهنی و هدایت آن به سمت فعالیت فیزیکی سازنده
 • تقویت هوش حرکتی- هوش هیجانی با ایجاد تنوع حرکتی بسیار وخالقانه
 • افزایش قدرت تخیل با نقل داستانها و تصویرسازی در حین ریلکسیشن
 •  
 •  
فوتسال

فوتسال

 • افزایش هوش، تمرکز و عملکرد ذهنی، تقویت مهارت پیش بینی و تصمیمگیری
 •  تقویت استقامت عضالنی، مدیریت مداوم نیروی بدن برای مدت طوالنی، افزایش قدرت پایین تنه و باالتنه
 •  تاثیر مثبت بر قدرت استخوانها، افزایش تراکم مواد معدنی استخوانها
 •  بهبود تعادل و هماهنگی بدن ) هماهنگی دست، چشم و پا(، تقویت عکس العمل های غیرارادی
 • توسعه و تقویت مهارتهای حرکتی مانند پرتاب، پاس و دریبل، بهبود هماهنگی حرکات اساسی و انعطافپذیری
 •  بهبود ترکیب بدن، تناسب اندام، افزایش سطح انرژی
 • بهبود سالمت قلب و تنفس، افزایش تحمل گلوکز در بدن
 • کاهش و کنترل استرس با ترشح اندروفین در مغز، پیشگیری از افسردگی، افزایش هوشیاری لحظه ای
 • تقویت تمرکز، تقوی ت مهارت های ارتباط کالمی و غیر کالمی
 • تقوی ِت مهارتهای میانفردی، تقویت روحیه کار تیمی، درک اهمیت گروه و برنده شدن جمعی، تقویت اخالق انصاف و مهربانی با صرف نظر از نتیجه عملکرد در بازی
 • تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس، حس تعلق به گروه، شکل گیری دوستی های پایدار تیمی، رضایت و خشنودی از خود، تقویت حس ارزشمندی با مشارکت در تیم
 •  افزایش قد، رشد بهتر جسمانی، تقویت عضالت محافظتی ستون فقرات
 •  نهادینه شدن عادت به تفریحات سالم در قالب فعالیت تیمی ورزشی، مداوم و حرفه ای، دوری از آسیب های اجتماعی
والیبال

والیبال

 • افزایش هوش، تمرکز و عملکرد ذهنی، تقویت مهارت پیش بینی و تصمیمگیری
 •  تقویت استقامت عضالنی، مدیریت مداوم نیروی بدن برای مدت طوالنی، افزایش قدرت پایین تنه و باالتنه
 •  تاثیر مثبت بر قدرت استخوانها، افزایش تراکم مواد معدنی استخوانها
 •  بهبود تعادل و هماهنگی بدن ) هماهنگی دست، چشم و پا(، تقویت عکس العمل های غیرارادی
 • توسعه و تقویت مهارتهای حرکتی مانند پرتاب، پاس و دریبل، بهبود هماهنگی حرکات اساسی و انعطافپذیری
 •  بهبود ترکیب بدن، تناسب اندام، افزایش سطح انرژی
 • بهبود سالمت قلب و تنفس، افزایش تحمل گلوکز در بدن
 • کاهش و کنترل استرس با ترشح اندروفین در مغز، پیشگیری از افسردگی، افزایش هوشیاری لحظه ای
 • تقویت تمرکز، تقوی ت مهارت های ارتباط کالمی و غیر کالمی
 • تقوی ِت مهارتهای میانفردی، تقویت روحیه کار تیمی، درک اهمیت گروه و برنده شدن جمعی، تقویت اخالق انصاف و مهربانی با صرف نظر از نتیجه عملکرد در بازی
 • تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس، حس تعلق به گروه، شکل گیری دوستی های پایدار تیمی، رضایت و خشنودی از خود، تقویت حس ارزشمندی با مشارکت در تیم
 •  افزایش قد، رشد بهتر جسمانی، تقویت عضالت محافظتی ستون فقرات
 •  نهادینه شدن عادت به تفریحات سالم در قالب فعالیت تیمی ورزشی، مداوم و حرفه ای، دوری از آسیب های اجتماعی
بسکتبال

بسکتبال

 • افزایش هوش، تمرکز و عملکرد ذهنی، تقویت مهارت پیش بینی و تصمیمگیری
 •  تقویت استقامت عضالنی، مدیریت مداوم نیروی بدن برای مدت طوالنی، افزایش قدرت پایین تنه و باالتنه
 •  تاثیر مثبت بر قدرت استخوانها، افزایش تراکم مواد معدنی استخوانها
 •  بهبود تعادل و هماهنگی بدن ) هماهنگی دست، چشم و پا(، تقویت عکس العمل های غیرارادی
 • توسعه و تقویت مهارتهای حرکتی مانند پرتاب، پاس و دریبل، بهبود هماهنگی حرکات اساسی و انعطافپذیری
 •  بهبود ترکیب بدن، تناسب اندام، افزایش سطح انرژی
 • بهبود سالمت قلب و تنفس، افزایش تحمل گلوکز در بدن
 • کاهش و کنترل استرس با ترشح اندروفین در مغز، پیشگیری از افسردگی، افزایش هوشیاری لحظه ای
 • تقویت تمرکز، تقوی ت مهارت های ارتباط کالمی و غیر کالمی
 • تقوی ِت مهارتهای میانفردی، تقویت روحیه کار تیمی، درک اهمیت گروه و برنده شدن جمعی، تقویت اخالق انصاف و مهربانی با صرف نظر از نتیجه عملکرد در بازی
 • تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس، حس تعلق به گروه، شکل گیری دوستی های پایدار تیمی، رضایت و خشنودی از خود، تقویت حس ارزشمندی با مشارکت در تیم
 •  افزایش قد، رشد بهتر جسمانی، تقویت عضالت محافظتی ستون فقرات
 •  نهادینه شدن عادت به تفریحات سالم در قالب فعالیت تیمی ورزشی، مداوم و حرفه ای، دوری از آسیب های اجتماعی
شنا

شنا

 • افزایش هوش، تمرکز و عملکرد ذهنی، تقویت مهارت پیش بینی و تصمیمگیری
 •  تقویت استقامت عضالنی، مدیریت مداوم نیروی بدن برای مدت طوالنی، افزایش قدرت پایین تنه و باالتنه
 •  تاثیر مثبت بر قدرت استخوانها، افزایش تراکم مواد معدنی استخوانها
 •  بهبود تعادل و هماهنگی بدن ) هماهنگی دست، چشم و پا(، تقویت عکس العمل های غیرارادی
 • توسعه و تقویت مهارتهای حرکتی مانند پرتاب، پاس و دریبل، بهبود هماهنگی حرکات اساسی و انعطافپذیری
 •  بهبود ترکیب بدن، تناسب اندام، افزایش سطح انرژی
 • بهبود سالمت قلب و تنفس، افزایش تحمل گلوکز در بدن
 • کاهش و کنترل استرس با ترشح اندروفین در مغز، پیشگیری از افسردگی، افزایش هوشیاری لحظه ای
 • تقویت تمرکز، تقوی ت مهارت های ارتباط کالمی و غیر کالمی
 • تقوی ِت مهارتهای میانفردی، تقویت روحیه کار تیمی، درک اهمیت گروه و برنده شدن جمعی، تقویت اخالق انصاف و مهربانی با صرف نظر از نتیجه عملکرد در بازی
 • تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس، حس تعلق به گروه، شکل گیری دوستی های پایدار تیمی، رضایت و خشنودی از خود، تقویت حس ارزشمندی با مشارکت در تیم
 •  افزایش قد، رشد بهتر جسمانی، تقویت عضالت محافظتی ستون فقرات
 •  نهادینه شدن عادت به تفریحات سالم در قالب فعالیت تیمی ورزشی، مداوم و حرفه ای، دوری از آسیب های اجتماعی
ریتم و گیم

ریتم و گیم

 • کاهش فقر حرکتی با طراحی فعالیت های فیزیکی بصورت بازی و تفریح
 •  یادگیری بازی های متنوعی که با توجه به تاثیر هوش های چندگانه، محیط، و سن طراحی می شود.
 •  آموزش مهارت های حرکتی بنیادین، فعالیتهایی نظیر پریدن، پرتاب کردن و گرفتن توپ
 •  تقویت مهارت های حرکتی و افزایش تعادل، تقویت آمادگی جسمانی، تقویت هماهنگی جسم و ذهن
 •  تقویت رشد عقالنی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی، روانی
 •  افزایش روحیه کنجکاوی، بازیگوشی مثبت، ابتکار عمل و ابداع
 • افزایش مهارت و نوآور ی در استفاده از ابزارها و اسبابها
 •  تقویت واکنش های حسی به محرکهای محیطی و باال بردن درک محیطی،
 • تقویت سلسله اعصاب مرکزی و تقویت عملکرد مغز )قشر مغزی(
 • تقویت روحیه همکاری و کار گروهی، تیمی، پذیرش تفاوت های هوشی و عملکردی
 • یادگیری الگوهای مختلف بازی ها: بازیهای تمرینی، بازی های نمادین، بازیها قاعده مند و توافقی.
 • پیشگیری، جبران و توجه به توانبخشی نواقص اسکلتی – عضالنی
 • افزایش روحیه ایثار و ازخودگذشتگی، حس نوعدوستی و جوانمردی، بهبود توان مدیریت و تصمیم گیری در بزرگسالی
سینکرونایز

سینکرونایز

 • کاهش فقر حرکتی با طراحی فعالیت های فیزیکی بصورت بازی و تفریح
 •  یادگیری بازی های متنوعی که با توجه به تاثیر هوش های چندگانه، محیط، و سن طراحی می شود.
 •  آموزش مهارت های حرکتی بنیادین، فعالیتهایی نظیر پریدن، پرتاب کردن و گرفتن توپ
 •  تقویت مهارت های حرکتی و افزایش تعادل، تقویت آمادگی جسمانی، تقویت هماهنگی جسم و ذهن
 •  تقویت رشد عقالنی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی، روانی
 •  افزایش روحیه کنجکاوی، بازیگوشی مثبت، ابتکار عمل و ابداع
 • افزایش مهارت و نوآور ی در استفاده از ابزارها و اسبابها
 •  تقویت واکنش های حسی به محرکهای محیطی و باال بردن درک محیطی،
 • تقویت سلسله اعصاب مرکزی و تقویت عملکرد مغز )قشر مغزی(
 • تقویت روحیه همکاری و کار گروهی، تیمی، پذیرش تفاوت های هوشی و عملکردی
 • یادگیری الگوهای مختلف بازی ها: بازیهای تمرینی، بازی های نمادین، بازیها قاعده مند و توافقی.
 • پیشگیری، جبران و توجه به توانبخشی نواقص اسکلتی – عضالنی
 • افزایش روحیه ایثار و ازخودگذشتگی، حس نوعدوستی و جوانمردی، بهبود توان مدیریت و تصمیم گیری در بزرگسالی
بدمینتون

بدمینتون

 • کاهش فقر حرکتی با طراحی فعالیت های فیزیکی بصورت بازی و تفریح
 •  یادگیری بازی های متنوعی که با توجه به تاثیر هوش های چندگانه، محیط، و سن طراحی می شود.
 •  آموزش مهارت های حرکتی بنیادین، فعالیتهایی نظیر پریدن، پرتاب کردن و گرفتن توپ
 •  تقویت مهارت های حرکتی و افزایش تعادل، تقویت آمادگی جسمانی، تقویت هماهنگی جسم و ذهن
 •  تقویت رشد عقالنی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی، روانی
 •  افزایش روحیه کنجکاوی، بازیگوشی مثبت، ابتکار عمل و ابداع
 • افزایش مهارت و نوآور ی در استفاده از ابزارها و اسبابها
 •  تقویت واکنش های حسی به محرکهای محیطی و باال بردن درک محیطی،
 • تقویت سلسله اعصاب مرکزی و تقویت عملکرد مغز )قشر مغزی(
 • تقویت روحیه همکاری و کار گروهی، تیمی، پذیرش تفاوت های هوشی و عملکردی
 • یادگیری الگوهای مختلف بازی ها: بازیهای تمرینی، بازی های نمادین، بازیها قاعده مند و توافقی.
 • پیشگیری، جبران و توجه به توانبخشی نواقص اسکلتی – عضالنی
 • افزایش روحیه ایثار و ازخودگذشتگی، حس نوعدوستی و جوانمردی، بهبود توان مدیریت و تصمیم گیری در بزرگسالی