روز شنبه مورخ 98/8/25 برف رقص کنان از دل آسمان آبی برروی زمین نشست و هم چون چادری سفید زمین را در بر گرفت ، شور و شوق وصف ناپذیر برای ساختن آدم برفی بعد از تعطیلی آلودگی هوا دلچسب بود .