مهربانی قاموس من است ، در هیجدهم اسفند ماه طاق نصرتی به وسعت بهار به دل هایمان بستیم برای کمک به دانش آموزان نیازمند.با حضور کودکان و اولیا فضای مدرسه آکنده شد به بوی عشق ، ایثار و مهربانی …

۲۰۱۸۰۳۰۹_۱۰۴۸۳۳ IMG_2793 ۲۰۱۸۰۳۰۹_۱۱۳۹۳۴ IMG_2774 ۲۰۱۸۰۳۰۹_۰۸۴۴۱۵