دانش آموزان پایه اول ازنزدیک با انواع سبزیجات وکاربرد های مختلف ریشه وساقه وبرگ خوراکی آشناشدند.